Markt & Overheid

Over publiek en privaat, markt en overheid, maatwerk en gemeenschappen

Denken over onderwijs

Mensen zijn door-en-door sociale wezens en onderwijs is een door-en-door sociale praktijk. Als de Covid-19 pandemie íets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat....

Het publieke karakter van onderwijs

In de jaren tachtig domineerde wereldwijd de gedachte dat organisaties als ministeries, scholen, vervoersbedrijven en ziekenhuizen een voorbeeld moesten nemen aan...

Meer ruimte voor nieuwe scholen: waarschuwingen van overzee

Het parlement behandelt binnenkort een wetsvoorstel om bij het stichten van scholen niet meer rekening te houden met de ‘richting’ van de school. Er zijn goede re...

Huisvestingsbeleid en nieuwe scholen

Bij de woorden onderwijs en huisvesting gaan de gedachten tegenwoordig al snel naar nieuwe, dure gebouwen die – al dan niet gefinancierd met complexe financiële c...

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In een aantal regio’s – o.a. Zweden, Engeland, een aantal staten en steden in de VS – is het stichten van nieuwe scholen gestimuleerd door het publieke bestel mee...

Dekker en 'the devil in the details'

Medio januari kwam Sander Dekker met het wetsvoorstel ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ (VvW, 2016). Volgens de staatssecretaris is het nu ‘enorm ingewikkeld’ om...

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Voorstudie in het kader van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS). Dit rapport beschrijft en analyseert vier casussen in andere landen waarin nieuwe toet...

Flexstuderen

Flexibel is zo’n typisch ‘hoera-woord’ van deze tijd. Flexibilisering is helemaal ‘hip and happening’. Flexibele zorg, flexibele contracten, werken met flexplekke...

Mass customization in schools

Faced with the diversity-efficiency dilemma, private companies apply ‘mass customization strategies' to add diversity without adding costs. As schools are urged t...

Markets in education. An analytical review of empirical research on market mechanisms in education

In the last three decennia, many governments have introduced market mechanisms in education. They have done so by enhancing parental choice and encouraging school...

Jongleren met publiek-private arrangementen

Het Nederlandse onderwijsstelsel voor primair en voortgezet onderwijs is wereldberoemd. Al bijna een eeuw kent Nederland de ‘vrijheid van onderwijs’. Het staat ou...

Marktwerking in het onderwijs: waar leidt het toe?

Over de effecten van marktwerking in het onderwijs wordt fel gedebatteerd. De voorstanders verwachten verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid...

Koopmanschap en burgerschap

'Markt waar het kan, overheid waar het moet.' Met dit credo wordt marktwerking ingevoerd in het openbaar vervoer en de telecommunicatie, maar ok in sectoren als d...

Digitale paradox

‘Anything that can be digitized, can be customized.’ Vrij vertaald: alles wat je kunt digitaliseren, kun je personaliseren. Sinds Joseph Pine dit adagium dertig j...

Extra ruimte

Hoe meer ruimte hoe beter? Niet altijd. In schoolgebouwen zorgt extra ruimte voor problemen. In Zweden en Engeland weten ze daar alles van.

Commercialisering

Het Nederlandse onderwijs is wereldberoemd omdat openbare en bijzondere scholen publieke instellingen zijn die dezelfde bekostiging krijgen van de overheid. Sluip...

Burgers zijn geen consumenten

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het heel normaal om in termen van klanten en consumenten te denken. Ook als het over onderwijs gaat. Leerling-enquête...

Verdeel de schaarste

Het lerarentekort vreet langzaam maar gestaag aan de onderwijsfundamenten. Het tekort heeft ook gevolgen voor gelijke kansen. Op scholen met meer leerlingen met e...

Samenwerkingsverbanden als kristallisatiepunt

Het spanningsveld tussen een overheid die ‘aanhoudende zorg’ heeft voor het onderwijs, en onderwijsinstellingen die veel autonomie hebben, tekent al meer dan een...

Krachtige koppels

Netwerken waarin mensen en organisaties zichzelf organiseren, worden steeds belangrijker in onze samenleving. Zelfstandige ondernemers verzekeren zichzelf voor ar...

Onderwijs onder druk

De titel onderwijs onder druk - klinkt al een beetje tobberig. En ik waarschuw maar alvast, dit wordt geen vrolijk verhaal. Het punt dat ik wil maken is dat we ni...

Uitwijkonderwijs

Het Nederlandse onderwijsstelsel is wereldberoemd vanwege het grote aandeel scholen dat ‘publiek gefinancierd en privaat bestuurd’ is. Volgens internationaal onde...