Bestuur & Leiderschap

Over bestuur en toezicht, leiderschap en innovatie

Getting Policy Done in Educational Practice

This paper develops a new, broader, and more realistic lens to study (lacking) linkages between government policy and school practices. Drawing on recent work in...

Digitalisering en de professionaliteit van leraren

We kunnen nog lang niet bevroeden welke impact digitalisering zal hebben, maar het is evident dat het alle facetten van ons leven raakt. Van consumeren tot commu...

De staat van de schoolleider

Schoolleiders zijn er in heel veel soorten en maten. De directeur van een basisschool met 60 leerlingen op het platteland is schoolleider; de deelschoolleider van...

Leiderschap

In veel landen is het vanzelfsprekend dat schoolleiders aan specifieke eisen moeten voldoen om hun vak uit te oefenen. Waarom niet in Nederland?

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Over leiderschap, over onderwijs en over leiderschap in onderwijs is al heel veel geschreven. In Nederland, maar vooral ook daar- buiten. Regelmatig doet een nieu...

Roosters en routines

De start van het nieuwe schooljaar is een goed moment om wat langer stil te staan bij het fenomeen ‘lesrooster’. Hoe beter je kijkt naar die schema’s met dagen, t...

Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Deze review tracht de belangrijkste bevindingen van ruim tweehonderd onderzoeken, beschreven in enkele duizenden pagina’s wetenschap- pelijke literatuur, samen te...

Nostalgie

In de zeventiende eeuw was nostalgie een ziekelijke neurologische aandoening met als belangrijkste symptomen: dwangmatig denken aan thuis, niet meer eten en slape...

Samenhang

‘Verlangen naar samenhang’ heet het eerste advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De RVS ziet dat het denken in systemen een vlucht neemt....

Vernieuwende held

Het onderwijs heeft veel helden, maar slechts een paar worden zo bekend dat ze ook worden herinnerd. Zelfs in hun eigen tijd raken helden vaak al in de vergetelhe...

Vóórleven

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn net achter de rug (2016). De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Geen beter moment om stil te staa...

Vijf jaar innoveren: opbrengsten uit het innovatieproject

Wanneer is innoveren succesvol? Het Innovatieproject maakt opnieuw duidelijk hoe lastig die twee woorden combineren. Is het tussentijds stoppen met een vernieuwin...

Governance in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Een typerend kenmerk van het Nederlandse stelsel is de grondwettelijke autonomie die belegd is bij schoolbesturen. Schoolbesturen worden bekostigd, moeten verantw...

De toren van Jenga

Een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen. Het gymnasiale onder...

Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid

Een onderzoek naar mogelijke verklaringen voor verschillen tússen zelfstandige gymnasia wat betreft gemiddelde cijfers van leerlingen op het centraal eindexamen v...

Teams: top of treurnis?

In de huidige tijdgeest hebben ideeën over een participatie-samenleving, burgerinitiatieven en zelforganisatie het tij flink mee. Het draait allemaal om 'zelf'. M...

Besturen in een diffuus bestel

De hete zomer van 2022 gaat de geschiedenis in als een zomer met ondersteboven wapperende vlaggen en droogvallende rivierbeddingen. Tegen het einde van die zomer,...

Democratisch leiderschap

Wat is - gelet op het publieke karakter van onderwijs - goed bestuurlijk handelen voor onderwijsbestuurders?