Gelijkheid & Inclusie

Over gelijke kansen, sociale ongelijkheid, passend onderwijs

Taal Taal Taal

Stichting Lezen & Schrijven concludeerde (in 2017) dat de taalvaardigheid van Nederlandse pubers achteruit kachelt. In de pers ging het daarna vooral over de vraa...

Gelijke onderwijskansen als maatschappelijke opdracht

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Die constatering van de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2016 heeft een forse rimpeling in de...

Intellectuele vrijplaats

Eens was de universiteit een vrijplaats waar academici zich lieten drijven door intellectuele nieuwsgierigheid. Het was een instituut waar onderzoekers en student...

Verborgen krenkingen

In de 'Staat van het Onderwijs' wijst de Inspectie op ongelijke kansen in het Nederlandse onderwijs. Leerlingen met vergelijkbare capaciteiten bewandelen, afhanke...

Burgerschap en sociale ongelijkheid

Een democratische rechtstaat is kwetsbaar. Dat blijkt voortdurend. Opbouw vraagt geduld en vernuft, afbraak gaat verbluffend veel sneller. Bijvoorbeeld als gekoze...

Schaarste rechtvaardig verdelen

De coronapandemie heeft de wereld in de greep. De crisis onthult genadeloos zowel krachten als kwetsbaarheden, van mensen, organisaties, landen en van internation...

Over kansen en kiezen

Talent, inzet en motivatie. Alleen deze persoonsgebonden factoren, iemands eigen ‘verdienste’, zouden een rol mogen spelen bij het verwerven van verschillende soc...

Eindrapport Evaluatie van de Wet passend onderwijs

Passend onderwijs werd ingevoerd in 2014. Het verving verschillende beleidsprogramma’s voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, omdat die programma’s te...

Lof der zwijgen

Eens in de zoveel tijd duikt er een documentaire, een artikel of een gloedvolle toespraak op waarin het voorbereidend beroepsonderwijs centraal staat. Heel vaak l...

Toetje

In het kleine zit vaak het grote. Zo hoorde ik onlangs over twee jongeren die in dezelfde groep in een internaat wonen. Ze komen uit verschillende gemeenten. Die...

De geschiedenis herhaalt zich

Het beleid dat inmiddels bekend staat als Passend onderwijs kent een lange voorgeschiedenis. Die geschiedenis leest als een welhaast rituele afwisseling van pogin...

Zelfredzaamheid

Het woord ‘zelfredzaamheid’ maakt een nieuwe opmars in het beleid. Twintig jaar geleden was de term ook populair. Destijds werd ‘zelfredzaamheid’ gebruikt in docu...

Kwetsbare jongeren

Er zijn jongeren die buiten beeld raken zodra zij het onderwijs verlaten. Hoeveel precies, weet niemand, terwijl het beleid zich opstapelt. Jongeren laten van zic...

Samenvatting. Evaluatie van de Wet passend onderwijs.

Passend onderwijs heeft voor verschillende betrokkenen verschillende effecten gehad. Op het niveau van het stelsel heeft het geleid tot een betere organisatie van...

Draagvlak voor passend onderwijs

Met 25 maatregelen wil Minister Slob passend onderwijs verbeteren en stapsgewijs toewerken naar inclusiever onderwijs. De Kamer steunt die koers. Dat heeft alleen...

Therapeutisering (1)

Het gaat niet goed met de psychische gesteldheid van de jeugd. Ieder jaar krijgt een op de tien basisschoolleerlingen een vorm van jeugdhulp. Studenten bezwijken...

Therapeutisering (2)

Via (sociale) media vertelt de moderne tijdgeest aan jonge mensen dat ze in alles perfect en altijd gelukkig moeten zijn. Iedereen wordt geacht zelf-bewust, zelf-...

Sociale daling en onderwijs

Hoewel groot in getal, beperken discussies over de crisis in de verzorgingsstaat zich meestal tot de sociale zekerheid. Niettemin heeft deze crisis ook gevolgen v...

Onderwijs en sociale daling

Net na de Tweede Wereldoorlog werd voor het eerst aan het grote publiek uitgelegd wat sociale mobiliteit is: ‘the opportunity to move rapidly upward through the...

Kansengelijkheid in het onderwijs; sturen op een betwist ideaal

Valt er op gelijke onderwijskansen te sturen? Zeker. Maar wat verstandig is, hangt af van het doel dat we nastreven. Veel aanpakken en interventies berusten op he...