Boeken

Koopmanschap en burgerschap

'Markt waar het kan, overheid waar het moet.' Met dit credo wordt marktwerking ingevoerd in het openbaar vervoer en de telecommunicatie, maar ok in sectoren als d...

Het debat over onderwijskwaliteit

Onderwijsvernieuwing vereist een lange adem. Vaak zijn pas na jaren inspanning duidelijke effecten op leerlingen zichtbaar te maken. Voor scholen die werken aan i...

Politiek, pers en praktijk

Scholen werken niet in het luchtledige. Ze hebben te maken met wetten en regels, maar ook met moeilijk grijpbare en vaak impliciete maatschappelijke opvattingen o...

Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Deze review tracht de belangrijkste bevindingen van ruim tweehonderd onderzoeken, beschreven in enkele duizenden pagina’s wetenschap- pelijke literatuur, samen te...

Vijf jaar innoveren: opbrengsten uit het innovatieproject

Wanneer is innoveren succesvol? Het Innovatieproject maakt opnieuw duidelijk hoe lastig die twee woorden combineren. Is het tussentijds stoppen met een vernieuwin...

De toren van Jenga

Een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen. Het gymnasiale onder...

Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid

Een onderzoek naar mogelijke verklaringen voor verschillen tússen zelfstandige gymnasia wat betreft gemiddelde cijfers van leerlingen op het centraal eindexamen v...